اجازه از شوهر برای خروج از کشور مستند شرعی ندارد

مکان شما:
رفتن به بالا