اجازه واردات واکسن فایزر و مدرنا بعد از ۸ ماه لجبازی با مردم صادر شد.

مکان شما:
رفتن به بالا