احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، برای محسن جلواتی شریک خود در شرکت خصوصی، حکم ریاست گمرک کشور را صادر کرد.

مکان شما:
رفتن به بالا