اسرائیل، واکسن فایزر را بر روی شهروندانش آزمایش کرد تا نتایج را به شرکت فایزر بدهد.

مکان شما:
رفتن به بالا