اشتباه وزیر خارجه در سخنرانی انگلیسی که از روی متن انجام می‌شد باعث تغییر معنای یک جمله حساس شد

مکان شما:
رفتن به بالا