افراد برای پناهدگی آلمان باید مسیحی شوند و در کلیسا غسل تعمید داده شوند

مکان شما:
رفتن به بالا