افزایش قیمت انرژی در زمستان گذشته باعث مرگ ۶۸هزار نفر در اروپا شده است

مکان شما:
رفتن به بالا