امام خمینی از طیب حاج‌رضایی خواسته بود که اولین سالگرد قیام 15 خرداد را برگزار کند

مکان شما:
رفتن به بالا