امروزه در اروپا کاری با مسلمانان می‌کنند که سال‌ها پیش با یهودیان کردند

مکان شما:
رفتن به بالا