انتخاب ریاست‌جمهوری ١۴٠٠ کمترین میزان مشارکت انتخابات‌های ریاست‌جمهوری را دارد.

مکان شما:
رفتن به بالا