اگر استعفا، خسارتی به کارفرما بزند، او می‌تواند از طریق سفته حسن انجام کار شکایت کند

مکان شما:
رفتن به بالا