ایران حدود ۱۵ میلیون پناهنده افغانستانی دارد

مکان شما:
رفتن به بالا