ایران در زمان مصدق، دچار تحریم نفتی شده بود

مکان شما:
رفتن به بالا