ایران پس از برجام نیز طبق قطعنامه ٢٢٣١ ذیل فصل ٧ مانده است

مکان شما:
رفتن به بالا