بایدن گفته در اسرائیل به دنیا آمده است

مکان شما:
رفتن به بالا