با عفو رهبری، سوءپیشینه متهمان وقایع اخیر از بین می‌رود.

مکان شما:
رفتن به بالا