برج میلاد در سال ١۴٠٠ و تحت مدیریت زاکانی ۴۶ میلیارد درآمد و ۵۶ میلیارد زیان داشته است

مکان شما:
رفتن به بالا