بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول، دولت رئیسی، کم‌خرج‌ترین دولت در حال توسعه شد

مکان شما:
رفتن به بالا