بنابر گزارش یک بانک سوییسی، تعداد میلیونرهای ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر است.

مکان شما:
رفتن به بالا