تصویر متعلق به پدری است که دست و پای فرزندش طی استعمار کنگو توسط امپراطوری بلژیک، بریده شد

مکان شما:
رفتن به بالا