جامعه مدرسین به دلیل عضویت فقهای شورای نگهبان در آن حق حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری را ندارد.

مکان شما:
رفتن به بالا