جلیلی: برنامه ششم توسعه در دوره مجلس و دولت مخالف جلیلی بوده و اگر محقق نشده تقصیر آن‌هاست

مکان شما:
رفتن به بالا