جلیلی: بعد از امضای برجام هیچ تحریمی لغو نشد، بلکه قرار شد ٨ سال دیگر لغو شود

مکان شما:
رفتن به بالا