حداقل حقوق در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲ کیلو گوشت و در سال ۱۴۰۲ معادل ۹ کیلو است

مکان شما:
رفتن به بالا