حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، تاخیر در خرید واکسن خارجی کرونا به هوای تولید آن در داخل را تایید کرد.

مکان شما:
رفتن به بالا