دانشگاه علوم پزشکی البرز گفته است که واکسن سینوفارم و فایزر در ایجاد ایمنی، تفاوت محسوسی با هم ندارند.

مکان شما:
رفتن به بالا