درآمد نفتی عربستان ۳۰برابر ایران است

مکان شما:
رفتن به بالا