درب ورودی هر واحد مشاع نیست و نصب پرچم عزا روی آن مانعی ندارد

مکان شما:
رفتن به بالا