در بحران بی‌آبی اخیر استان خوزستان، یک زن از آب آلوده کنار خیابان می‌نوشد.

مکان شما:
رفتن به بالا