در تهران از هر ۴ نفر یک نفر رای داده و مشارکت زنان از مردان کمتر بوده است.

رفتن به بالا