در تهران سرانه فضای سبز ۱۶ متر مربع است؛ در حالی که استاندارد جهانی حداقل ۲۰ متر مربع است

مکان شما:
رفتن به بالا