در زمان سیل گلستان، مناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان، به دلیل سفرهای خارجی، در جلسات مدیریت بحران حضور نداشت.

مکان شما:
رفتن به بالا