در موضوعات دوقطبی‌شده، افراد بین ضرر به گروه خود و سود گروه مخالف حکدام را انتخاب می‌کنند؟

مکان شما:
رفتن به بالا