“در ۲۵ روز، ۱۷هزار خبر دروغ در مورد ایران توسط رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی منتشر شده است.”

مکان شما:
رفتن به بالا