دولت ایتالیا به دنبال محدود کردن استفاده از کلمات انگلیسی در مکاتبات رسمی ۱۰۰هزار یورو جریمه تعیین کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا