دولت برای جبران کسری بودجه، برخی از مدارس خیرساز را در لیست مولدسازی خود قرار داده است

مکان شما:
رفتن به بالا