روحانی، بدون مجوز مجلس، معاهده پاریس را درکشور اجرا کرده است.

مکان شما:
رفتن به بالا