شهید مطهری با وجود تقابل با حکومت پهلوی از دانشگاه تهران اخراج نشد

مکان شما:
رفتن به بالا