صداوسیما بین ۴ تا ۲۰ هزار میلیارد از فوتبال آبی و قرمز درآمد دارد.

مکان شما:
رفتن به بالا