سپیده شبستری: برابری دیه زن، مرد و مذاهب برای اولین بار توسط همتی در صنعت بیمه اجرا شد.

مکان شما:
رفتن به بالا