عربستان در سال ۲۰۲۲ بیشترین رشد اقتصادی را در منطقه ثبت کرد

مکان شما:
رفتن به بالا