علت برکناری حسن خجسته از معاونت صدا، قصد سفر او به اسرائیل بوده است.

مکان شما:
رفتن به بالا