عین‌اللهی، قبل از وزیر شدن نامه‌ای امضا کرد که واکسن وارد نکنید. امروز می‌گوید هر‌جا واکسن بدهد وارد می‌کنیم.

مکان شما:
رفتن به بالا