قانون حجاب اجباری بعد از شروع جنگ تحمیلی تصویب شد.

مکان شما:
رفتن به بالا