لیبی قبل از قطعنامه ١٩٧٣، ذیل ماده ٤١ از فصل هفتم بوده است

مکان شما:
رفتن به بالا