مجری برنامه «سلام تهران» به خاطر اظهاراتش علیه وزیر نیرو توبیخ شد.

مکان شما:
رفتن به بالا