محمدرضا اسکندری که در دهه ۸۰ وزیر بوده، علیرغم بازنشسته بودن، توسط سعید محمد به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد اروند منصوب شد.

مکان شما:
رفتن به بالا