مردم اروپا به دلیل افزایش دوساله سن بازنشستگی، اعتراض و اعتصاب کردند

مکان شما:
رفتن به بالا