مقبره لطفعلی خان‌ زند به انبار فرش تبدیل شده است

مکان شما:
رفتن به بالا