موسسه سیاست استراتژیک استرالیا: ایران یکی از ده قدرت برتر علمی و فناوری است و بالاتر از ژاپن قرارگرفته است.

مکان شما:
رفتن به بالا